Politika Integrovaného Systému Managementu

Vedení společnosti, v závislosti na potřebě neustálého zvyšování kvality služeb, zajišťování snižování environmentálních dopadů a rizik v oblasti BOZP dle jejich povahy a rozsahu, vyhlásilo Politiku IMS, která reaguje na požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, environmentálního systému managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ČSN OHSAS 18001:2008.

Politika IMS zohledňuje záměry vedení společnosti v oblasti dalšího rozvoje a zlepšování systému IMS a poskytuje rámec pro plánování konkrétních cílů v oblastech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„Jsme jeden tým!“

Prostřednictvím této Politiky IMS, která poskytuje základní rámec při stanovování všech závazných dokumentů při naplňování principů nejen kvality, ale také principů ochrany životního prostředí a zajišťování zásad ochrany BOZP a PO, se vedení společnosti zavazuje být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky, které jsou na společnost kladeny prostřednictvím zainteresovaných stran, nebo ke kterým jsme se přihlásili při stanovování, přezkoumávání a naplňování cílů a cílových hodnot.

Politika IMS je platná a závazná pro všechny zaměstnance v rámci pracovního procesu s cílem neustálého zlepšování efektivnosti Integrovaného systému managementu přijatého společností.

V Brance u Opavy 15.1.2018 - vedení společnosti ALBREKO s.r.o.